LEM5…A – 无毒液位指示器

本体材料 Hostaform
浮子材料 AISI 316不锈钢
干预点 1或2个带有常开 – 常闭 – 单刀双掷触点
安装 G1/4”
电气连接 500毫米长电缆(标准)
电源切换 常开/常闭触点 – 60W/VA 单刀双掷触点 – 30W/VA
电流强度 常开常闭触点 – 0.8A(电阻式)/ 单刀双掷触点 – 0.5A(电阻式)
最大电压 220 V – 50 Hz
温度范围 -10°C … +80°C
最大压力 5巴
流体比重 0.7 kg/dm3
流体粘度 150 cSt
尺寸 LEM5CA – 82 mm /  LEM5LA/LEM5MA – 146 mm