LEM7 – 不锈钢低成本液位指示器

本体材料 AISI 316不锈钢
浮子材料 AISI 316不锈钢
干预点 1个带有常开 – 常闭 – 单刀双掷触点
安装 G1/8”
电气连接 500毫米长电缆(标准)
电源切换 常开/常闭触点 – 10W/VA 单刀双掷触点 – 3W/VA
电流强度 常开常闭触点 – 0.5A(电阻式)/ 单刀双掷触点 – 0.25A(电阻式)
最大电压 常闭触点 -220V – 50Hz / 单刀双掷/常开触点 – 175Vdc
温度范围 -10°C … +80°C
最大压力 10巴
流体比重 0.7 kg/dm3
流体粘度 150 cSt
尺寸 LEM7 – 70 mm / LEM7L – 115 mm / LEM7A – 侧装配置