NTBC – 固定设定点和DIN插头的温度控制器

切换容量 1 A / 220 Vac
电气连接 DIN 43650 – PG09
工作温度 30 °C – 40 °C – 50 °C – 60 °C – 70 °C – 80 °C –  90 °C  – 100 °C – 105 °C
精度  ± 5 °C
最大温差 5°C
环境温度 -20°C … +120°C
最大压力 80巴
触点类型 常开 – 常闭
本体材料 阳极氧化铝
安装 G3/8″ – G1 x 2 “- M22 x 1.5 mm
防护等级 IP65
尺寸 本体Ch 27 – 97 mm
根据要求配置 黄铜本体