TBF evo – 具有固定设定值和推进式连接端子的经济型温度控制器

切换容量 15 A/ 120 Vac-15 A / 120 Vdc – 10 A / 12 Vdc – 5 A / 24 Vdc
电气连接 Faston 6.3 x 0.8
工作温度 25 °C – 35 °C – 45 °C – 50 °C – 55 °C – 60 °C – 65 °C – 70 °C – 75 °C – 80 °C – 85 °C –  90 °C – 95 °C – 100 °C – 105 °C – 110 °C – 125 °C
精度  ± 5 °C
最大温差 16°C
环境温度 -20°C … +130°C
最大压力 200巴
触点类型 常开 – 常闭
本体材料 黄铜
安装 G3/8″ – G1 x 2 “- M14 x 1.5 mm
防护等级 IP54(带CAP1或CAP10)
尺寸 本体Ch 24 – 40.5 mm
根据要求配置 防护等级IP67
保护帽
保护帽CAP 1
防护等级: IP54
材质: NBR – FKM – EPDM
保护帽CAP 10
防护等级: IP54
材质: NBR